Nallıhan Belediyesi
Fen İşleri Hizmetleri
T.C
NALLIHAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1:
Bu Yönetmelik Nallıhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.

KAPSAM

MADDE 2: Bu yönetmelik, Nallıhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3:
Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR:

MADDE: 4 Bu yönetmelikte geçen;
Belediye: Nallıhan Belediyesini
Başkan: Nallıhan Belediye Başkanını
Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü
Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü,
Meclis: Nallıhan Belediye Meclisini,
Encümen: Nallıhan Belediye Encümenini,
Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğini,
Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

KURULUŞ

MADDE: 5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı” gereğince Nallıhan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 15 Sayılı Kararıyla Kurulmuştur.

BAĞLILIK

MADDE: 6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

GÖREVLERİ

MADDE: 7
a) Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak.
b) İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek.
c) Kentsel sit alanını korumak
d) Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak.
e) 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek.
f) Parselasyon planlarını kontrol etmek.
g) İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak.
h) İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek
i) İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak
j) Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, paftalarını işlemek
k) Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı ve yapı tadilatı ruhsatı belgelerini vermek.
l) Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek.
m) Yapı ruhsatı vermek.
n) Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek.
o) Kentsel veri toplamak,
p) Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karşılamak.
r) Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.

TEŞKİLAT YAPISI

MADDE: 8
- İmar ve Şehircilik Müdürü
- Proje hazırlama ve inceleme birimi
- Harita ve Planlama birimi
- Ruhsat-Evrak Kayıt -Arşiv birimi
- İmar Zabıtası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev Ve Çalışma Esasları:

MADDE: 9
A - MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
2) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
3) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
4) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
5) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
6) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
7) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
8) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
9) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
10) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
11) Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
12) Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.Stratejik plana uygun olarak performans programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.

B - MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ:

Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları oluşturmak,
1) Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,
2) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek,
3) Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,
4) Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,
5) Alt birimin personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,
6) Alt birimin, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
7) Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

1) Harita ve Planlama Birimi;

1) Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.
2) Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek,
3) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
4) Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,
5) Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
6) Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarına evrak sunmak,
7) Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
8) Yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
9) Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
10) İstimlak edilecek parsellere istimlak şerhinin koydurulması,
11) Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
12) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak,
13) Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
14) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak
15) Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek,
16) Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
17) İmar çaplarını hazırlamak,
18) İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,
19) Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
20) İhale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak ve işlemlerini takip etmek
21) İmar durumu ve kısıtlılık belgelerine ait yazışmaları yapmak
22) Numarataj çalışmalarıyla ilgili olarak;
a) İlçe genelindeki yol ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek, Kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek,
b) İlçe genelinde Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere isim vermenin yanı sıra sabit tanıtım numarası vermek, sokaklara isim ve binalara numara verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak, prosedürü işletmek.
c) TUİK, İlçe Seçim Kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formatta hazırlayarak göndermek.
d) Adreslerin Ulusal Adres Veritabanına kaydetmek.

2) Proje Hazırlama ve İnceleme Birimi;

1) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi,
2) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü,
3) Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması,
4) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi,
5) Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlanması,
6) Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi,
7) Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak incelenmesi,
8) 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86. 87. 88. 89. 90. ve 91.maddesine göre yol tretuvar ve kanal katılım bedelleri hazırlanması için ilgili müdürlüklerle yazışma yapmak,
9) Bayındırlık ve iskan bakanlığının (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine Göre) yapı inşaat maliyeti hesaplanması,
10) 3194 sayılı imar yönetmeliğinin otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü yapılması eğer otoparkını kendi parselinde çözemiyorsa yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli alınması için ilgili müdürlüklerle yazışma yapmak,
11) İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m² bazında hesaplanarak listelenmesi,
12) İnşaat alanı hesaplanan projenin sığınak kabulü için evrakların hazırlanarak Sivil Savunma Müdürlüğüne onay için gönderilmesi,
13) Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere bilgi verilmesi,
14) Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya sunulması,
15) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap verilmesi.
16) Belediyeye ait projelerin hazırlanması,
17) Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlatılması için Katkı Payına başvuruların yapılması,
18) Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması, Restorasyon projelerinin uygulanması için ihale yapılması,
19) Belediyeye tarafından yapılacak projelerin ihale hazırlıklarının yapılması, proje ihalesine çıkılması,

3) Ruhsat-Evrak Kayıt -Arşiv Birimi;

1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
3) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
4) Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
- Gelen evrak dosyası
- Giden evrak dosyası
5) Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.
6) Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m² lerin online sistemindeki ruhsat programına aktarılması.
7) Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin tahakkuk ettirilmesinin sağlanması,
8) Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra online sistemine aktarılan inşaat ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının takip edilmesi,
9) Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının kaşelenerek müdürlüğe onaya sunulması onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi,
10) İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifası işleminin onaylı projelerine göre incelenerek ( B.M.K. nda belirlenen tarife üzerinden) makbuz karşılığında tasdik edilmesi,
11) Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K. Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.
12) Bina yıkım ruhsatı verilmesi,
13) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile alakalı şahıs, kurum kuruluş müracaatlarını kayıt altına almak, müdür ve/veya şef havalesine müteakip ilgili personele iletmek, imzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak, işlemi tamamlanan evrak ve dosyaların çıkışlarını yaparak ilgili merciiye ulaştırmak, müdürlükle ilgili nüshaları dosyalarında hıfz ederek arşivlemek.
14) Periyodik aralıklarla dosyaların arşivdeki denetimini yapmak, arşivin düzenli olmasını sağlamak.

4) İmar Zabıtası;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
4) İşyeri açma ruhsatı için gerekli kontrolleri yaparak, görüş vermek,
5) Elektrik, su bağlanması amacıyla eski yapıların yerinde incelemesini yapmak,
6) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait tebligatları yapmak,

YAZIŞMA

MADDE: 10 Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE: 11
Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE: 12 Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE: 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Sosyal Medya
Şehir Kameraları
Kullanıcı Adı: Belediye
Şifre: Belediye
Nallıhan Belediyesi
Nallıhan / ANKARA
Telefon:
0 (312) 785 10 11
EPosta:
belediye@nallihan.bel.tr
E-Bülten Kayıt
Kayıt olmak için lütfen E-posta adresinizi giriniz:
Nallıhan Belediyesi © 2021. All Rights Reserved